Molecular Biology

List of related articles in chronological order:

Experimental application of boron neutron capture therapy to undifferentiated thyroid carcinoma

Authors:   Maria Dagrosa,Mabel Viaggi,Juan Longhino,Osvaldo Calzetta,Romulo Cabrini,Martín Edreira,Guillermo Juvenal,Mario Pisarev Journal: International…

DNA damage induced by boron neutron capture therapy is partially repaired by DNA ligase IV

Authors:   Natsuko Kondo,Yoshinori Sakurai,Yuki Hirota,Hiroki Tanaka,Tsubasa Watanabe,Yosuke Nakagawa,Masaru Narabayashi,Yuko Kinashi,Shin Miyatake,Masatoshi Hasegawa,Minoru…

Role of p53 mutation in the effect of boron neutron capture therapy on oral squamous cell carcinoma

Authors:   Yusei Fujita,Itsuro Kato,Soichi Iwai,Koji Ono,Minoru Suzuki,Yoshinori Sakurai,Ken Ohnishi,Takeo Ohnishi,Yoshiaki Yura Journal:…