Toxicity

List of related articles in chronological order:

Long-survivors of glioblatoma treated with boron neutron capture therapy (BNCT)

Authors:   T. Kageji,Y. Mizobuchi,S. Nagahiro,Y. Nakagawa,H. Kumada, Journal: Applied Radiation and Isotopes…

Clinical results of boron neutron capture therapy (BNCT) for glioblastoma

Authors:   T. Kageji,Y. Mizobuchi,S. Nagahiro,Y. Nakagawa,H. Kumada, Journal: Applied Radiation and Isotopes…

BNCT for advanced or recurrent head and neck cancer

Authors:   Teruhito Aihara,Norimasa Morita,Nobuhiko Kamitani,Hiroaki Kumada,Koji Ono,Junichi Hiratsuka,Tamotsu Harada, Journal: Applied Radiation…

Fractionated BNCT for locally recurrent head and neck cancer: Experience from a phase I/II clinical trial at Tsing Hua Open-Pool Reactor

Authors:   Ling-Wei Wang,Yi-Wei Chen,Ching-Yin Ho,Yen-Wan Hsueh Liu,Fong-In Chou,Yuan-Hao Liu,Hong-Ming Liu,Jinn-Jer Peir,Shiang-Huei Jiang,Chi-Wei…