Toxicity

List of related articles in chronological order:

Boron neutron capture therapy for newly diagnosed glioblastoma

Authors:   Tetsuya Yamamoto,Kei Nakai,Teruyoshi Kageji,Hiroaki Kumada,Kiyoshi Endo,Masahide Matsuda,Yasushi Shibata,Akira Matsumura, Journal: Radiotherapy…

Modified boron neutron capture therapy for malignant gliomas performed using epithermal neutron and two boron compounds with different accumulation mechanisms: an efficacy study based on findings on neuroimages

Authors:   Shin-Ichi Miyatake,Shinji Kawabata,Yoshinaga Kajimoto,Atsushi Aoki,Kunio Yokoyama,Makoto Yamada,Toshihiko Kuroiwa,Motomu Tsuji,Yoshio Imahori,Mitsunori Kirihata,Yoshinori…

Boron neuron capture therapy using epithermal neutrons for recurrent cancer in the oral cavity and cervical lymph node metastasis

Authors:   Yasunori Ariyoshi,Shin-Ichi Miyatake,Yoshihiro Kimura,Takeshi Shimahara,Shinji Kawabata,Kenji Nagata,Minoru Suzuki,Akira Maruhashi,Koji Ono,Masashi Shimahara,…

Boron neutron capture therapy outcomes for advanced or recurrent head and neck cancer

Authors:   Minoru Suzuki,Ituro Kato,Teruhito Aihara,Junichi Hiratsuka,Kenichi Yoshimura,Miyuki Niimi,Yoshihiro Kimura,Yasunori Ariyoshi,Shin-ichi Haginomori,Yoshinori Sakurai,Yuko…

Boron neutron capture therapy for advanced salivary gland carcinoma in head and neck

Authors:   Teruhito Aihara,Norimasa Morita,Nobuhiko Kamitani,Hiroaki Kumada,Koji Ono,Junichi Hiratsuka,Tamotu Harada, Journal: International Journal…