Toxicity

List of related articles in chronological order:

ACT-3 Reactor-based boron neutron capture therapy with add-on bevacizumab for recurrent malignant glioma: The final report

Authors:   Motomasa Furuse,Shinji Kawabata,Masahiko Wanibuchi,Hiroyuki Shiba,Koji Takeuchi,Natsuko Kondo,Hiroki Tanaka,Yoshinori Sakurai,Minoru Suzuki,Koji Ono,Shin-Ichi…