Case Report

List of related articles in chronological order:

Modified boron neutron capture therapy for malignant gliomas performed using epithermal neutron and two boron compounds with different accumulation mechanisms: an efficacy study based on findings on neuroimages

Authors:   Shin-Ichi Miyatake,Shinji Kawabata,Yoshinaga Kajimoto,Atsushi Aoki,Kunio Yokoyama,Makoto Yamada,Toshihiko Kuroiwa,Motomu Tsuji,Yoshio Imahori,Mitsunori Kirihata,Yoshinori…

Boron neuron capture therapy using epithermal neutrons for recurrent cancer in the oral cavity and cervical lymph node metastasis

Authors:   Yasunori Ariyoshi,Shin-Ichi Miyatake,Yoshihiro Kimura,Takeshi Shimahara,Shinji Kawabata,Kenji Nagata,Minoru Suzuki,Akira Maruhashi,Koji Ono,Masashi Shimahara,…

Boron neutron capture therapy for advanced salivary gland carcinoma in head and neck

Authors:   Teruhito Aihara,Norimasa Morita,Nobuhiko Kamitani,Hiroaki Kumada,Koji Ono,Junichi Hiratsuka,Tamotu Harada, Journal: International Journal…

ACT-3 Reactor-based boron neutron capture therapy with add-on bevacizumab for recurrent malignant glioma: The final report

Authors:   Motomasa Furuse,Shinji Kawabata,Masahiko Wanibuchi,Hiroyuki Shiba,Koji Takeuchi,Natsuko Kondo,Hiroki Tanaka,Yoshinori Sakurai,Minoru Suzuki,Koji Ono,Shin-Ichi…

Long-survivors of glioblatoma treated with boron neutron capture therapy (BNCT)

Authors:   T. Kageji,Y. Mizobuchi,S. Nagahiro,Y. Nakagawa,H. Kumada, Journal: Applied Radiation and Isotopes…